REKLAMACJA
Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.

Tryb reklamacji
W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, na jego koszt.Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

Pobierz: Formularz reklamacyjny

Adres składania reklamacji
Sklep internetowy eBomba.pl
Euro-Trade sp. z o.o. sp. k.
ul. Łokietka 155
31-263 Kraków
e-mail: kontakt@ebomba.pl
tel. 12 61 44 167*
Fax +48 12 61 44 201*


*Opłata za połączenie telefonicznie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta.